ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

Α΄ Γυμνασίου: Εξετάσεις  Pre - Lower

1) Intermediate B1 Level 2 - PTE GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

2)  Preliminary English Test (PET) – Cambridge

3) LRN B1 Level

4) BCCE –Hellenic American University

5) TIE B1 Level

6) ESB B1 Level

7) ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) Level B1

 

ΒΓυμνασίου: Εξετάσεις Lower

1) First Certificate in English (FCE) - Cambridge

2) Examination for the Certificate of Competency in English (ECCE) - Michigan

3) Upper Intermediate B2 Level 3 - PTE GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

4) ESB Level B2 (English Speaking Board) - Europalso

5) LRN  Level B2

6) TIE Level B2

7) ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) Level B2

 

Γ’ Γυμνασίου – Α’ Λυκείου : Εξετάσεις  Advanced - Proficiency

1)    Certificate of  Proficiency in English (CPE)-  Cambridge

2)    Certificate of Advance in English (CAE) - Cambridge

3)    Examination for the Certificate of  Proficiency in English (ECPE) - Michigan

4)    Advanced Level of Competency in English (ALCE)  - Hellenic American University

5)    Proficiency C2 Level 5 - GENERAL (Πρώην EDEXCEL) 

6)    ESB Levels C1+ C2 (English Speaking Board) – Europalso

7)    LRN Levels C1 + C2

8)    ΚΠΓ (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) – Επίπεδα Γ1 +Γ2

 

Αναλόγως με το επίπεδο κάθε μαθητή επιλέγεται και το ανάλογο πτυχίο. Όλα τα διπλώματα που δίνονται είναι αναγνωρισμένα από τον ΑΣΕΠ.