ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ
Στη διάρκεια κάθε σχολικού έτους προγραμματίζονται και υλοποιούνται Θεματικές Εβδομάδες – πολιτιστικού κυρίως περιεχομένου – με έμφαση στη βιωματική προσέγγιση, όπου με την εμψύχωση και στήριξη των υπεύθυνων εκπαιδευτικών επιτυγχάνονται:
Α) Η αναβάθμιση και η ανάδειξη του πολιτισμικού κεφαλαίου των μαθητών.
Β) Η διεύρυνση των γνωστικών οριζόντων τους.
Γ) Η ευαισθητοποίησή τους σε θέματα που άπτονται πτυχών της ζωής.
Δ) Η δραστηριοποίησή τους μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους στις προβλεπόμενες δράσεις τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
Ε) Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και την κοινωνική πραγματικότητα.