ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τα Εκπαιδευτήριά μας αποσκοπούν στην ολόπλευρη ανάπτυξη και προετοιμασία του μαθητή,  ώστε να ανταποκριθεί σε μια κοινωνική και επαγγελματική πραγματικότητα,  που καθημερινά γίνεται όλο και πιο απαιτητική. Στο πλαίσιο αυτό έχει εντάξει τόσο στο ωρολόγιο πρόγραμμα όσο και στις ώρες της ενισχυτικής την εντατική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας , που οδηγεί και στην απόκτηση αναγνωρισμένων πτυχίων, εφόδιο, ως γνωστό, απαραίτητο στη σημερινή εποχή.
Πρόγραμμα
Δ’ Δημοτικού ( 1 ώρα διδασκαλίας)
Στη  Δ΄ Δημοτικού, οι μαθητές μας επιλέγουν μια δεύτερη ξένη γλώσσα μεταξύ των Γαλλικών και των Γερμανικών. Στην πρώτη τους επαφή με τα Γερμανικά, τα παιδιά ανακαλύπτουν τη γλώσσα με μια σειρά από βιωματικές προσεγγίσεις , που μεταβάλλουν τη διαδικασία της μάθησης σε μια συναρπαστική γλωσσική εμπειρία. Δίνεται έμφαση:
    Στην κατανόηση/αντίληψη και παραγωγή  του προφορικού λόγου με τρόπο αβίαστο, ευχάριστο και απόλυτα φυσικό.
    Στην ανάπτυξη των φωνολογικών δεξιοτήτων των παιδιών.
Ε΄ , ΣΤ΄ Δημοτικού ( 3  ώρες διδασκαλίας)
Στις τάξεις αυτές, μπαίνουν οι βάσεις για μια βαθύτερη και συστηματικότερη προσέγγιση της δομής της γλώσσας, με έμφαση στα γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα ή τα μορφολογικά στοιχεία της.
Η επιλογή των διδακτικών μεθόδων διέπεται από τις παιδαγωγικές αρχές που ορίζουν τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, όπως η μαθητοκεντρική προσέγγιση,  με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τα διαφορετικά στυλ μάθησης, η διαδραστικότητα, η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία και η συνεχής ενθάρρυνση.