ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
images/rollers/paid_01.jpg
• Πρόσφατο Πιστοποιητικό γεννήσεως (όχι ληξιαρχική πράξη)
• Πιστοποιητικό υγείας 
• Μια φωτογραφία για τον πίνακα παρουσιών
∙ Φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας